วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้


5.นักเรียนมีหลักปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและไม่ให้เกิดผล กระทบต่อผู้อื่นและสังคม

ตอบ      -เราควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปัจจุบันนี้การสื่อสารและการหาข้อมูลนั้นทำได้อย่างรวดเร็วและว่องไวมากดังนั้นในการหาข้อมูลของเราจึงเกิดไก้อย่างเร็วและเมื่ิอได้แล้วข้อมูล    นั้นมี่ประโยชน์เราก็ควรที่จะส่งต่อให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย เช่น ข้อมูลในเรื่องการเรียน ข้อมูลข่าวสารในชีวิต
ประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางในการเผยแพร่อยู่มากมาย เช่น ใน facebook และ youtube
              -ควรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบ เช่น ในการสมัคร hotmail หรือ gmail ไม่ควรจะใส่ข้อมูลที่เป็นความจริง ไปหมด และในการใช้คอมพิวเตอร์นั้นควรที่จะให้เกียรติ์ผู้อื่นที่เราจะสนทนาด้วย เช่น การ
พูดสุภาพ การพูดด้วยข้อความที่ไพเราะสละสรวย ไม่มีข้อความที่ว่ากล่าวตัดพ้อ ต่อคู่สนทนาของเรา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติ์ต่อคู่สนทนา และที่สำคัญเราไม่ควรที่จะแอบเปิดดูข้อมูลในแฟ้มของคู่สนทนา
หรือผู้อื่นก่อนที่จะได้รับการอนุญาตก่อน
               - ในการสนทนาก็ควรจะพูดคุยด้วยข้อความที่กระทัดรัดและตรงประเด็น เข้าใจง่าย  ไม่มีข้อมูลที่อนาจาร และไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวในการเขียน ไม่เขียนข้อความที่อาจจะหรือพาดพิงต่อสถาบันชาติในทางที่ไม่สมควร หรือสร้างความเสียหายแก่ผูุ้อื่น
               -ในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์หรือการฟังเพลงในกรณีที่มีผู้อื่นหรือบุคคลอื่นอยู่ข้างๆหรือมี่ผู้อื่นใช่คอมพิวเตอร์อยู่ข้างๆ เราควรที่จะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่นโดยการไม่เปิดเสียงดังจากเกมส์ที่เล่นหรือเพลงที่เราฟังอยู่ควรที่จะหรี่เสียงให้เบาที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ไปรบกวนผู้อื่น
   

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์


       เครือข่ายคอมพิวเตอร์

                 การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่มการใช้งานด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง มีการแบ่งใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกันได้


สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อหรือการสื่อสาร การโอนย้ายข้อมูลหมายถึงการนำข้อมูลมาแบ่งกันใช้งาน หรือการนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลในลักษณะแบ่งกันใช้ทรัพยากร เช่น แบ่งกันใช้ซีพียู แบ่งกันใช้ฮาร์ดดิสก์ แบ่งกันใช้โปรแกรม และแบ่งกันใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีราคาแพงหรือไม่สามารถจัดหาให้ทุกคนได้ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้กว้างขวางและมากขึ้นจากเดิม


การเชื่อมต่อในความหมายของระบบเครือข่ายท้องถิ่น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้าง เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้การทำงานเฉพาะมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้น มีการใช้เครื่องบริการแฟ้มข้อมูลเป็นที่เก็บรวบควมแฟ้มข้อมูลต่างๆ มีการทำฐานข้อมูลกลาง มีหน่วยจัดการระบบสือสารหน่วยบริการใช้เครื่องพิมพ์ หน่วยบริการการใช้ซีดี หน่วยบริการปลายทาง และอุปกรณ์ประกอบสำหรับต่อเข้าในระบบเครือข่ายเพื่อจะทำงานเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในรูป เป็นตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัดกลุ่มเชื่อมโยงเป็นระบบ


http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/network.gif
ตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จัดกลุ่มอุปกรณ์รอบข้างเชื่อมโยงเป็นระบบ


เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความสามารถในการปฎิบัติการร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ต่ออยู่บนเครือข่ายทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดในลักษณะที่ประสานรวมกัน โดยผู้ใช้เห็นเสมือนใช้งานในอุปกรณ์เดียวกัน จึงเป็นวิธีการในการนำเอาอุปกรณ์ต่างชนิดจำนวนมาก มารวมกันเป็นเสมือนระบบเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะมาจากต่างยี่ห้อ ต่างบริษัท ก็ได้

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ จัดการระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย และยังมีหน้าที่ควบคุม การนำโปรแกรมประยุกต์ ด้านการติดต่อสื่อสาร มาทำงานในระบบเครือข่ายอีกด้วย นับว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย มีความสำคัญต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างยิ่ง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ Windows NT , Linux , Novell Netware , Windows XP ,Windows 2000 , Solaris , Unix เป็นต้น
http://www.piacec.moe.go.th/~epower/ITF/menu/5_files/312.jpg
แสดงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

        
          

อุปกรณ์ในเครือข่าย


โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ด้านผู้ส่ง เพื่อส่งไปตามสายสัญญาณข้อมูลแบบอนาลอก(Analog)

ฮับ ( Hub) คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้เป็นจุดรวม และ แยกสายสัญญาณ เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบดาว (Star) โดยปกติใช้เป็นจุดรวมการเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ

สวิตช์(switch) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณเช่นเดียวกับฮับ จะรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั้นจะไม่กระจายไปยังทุกเครื่อง

อุปกรณ์จัดเส้นทางหรือเราเตอร์ (router) เป็นอุปกรณ์ที่มช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน 

สายสัญญาณ(cable) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล มีหลายแบบเช่นสายโคแอกซ์ สาย UTP สาย STP สายใยแก้วนำแสง
การ์ดแลน(LAN card) ส่งข้อมูลโดยผ่านสายแลน

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ


 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่สามารถจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูล ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลหรือใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล ซึ่งอาจเรียกระบบสารสนเทศนี้ว่า Computer-based information system

    องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

-ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
-ซอฟต์แวร์ (software)
-ข้อมูล(data)
-บุคลากร (people)
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)

     ชนิดของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information Systems : OIS) ใช้ในงานสำนักงาน โดยอาศัย
อุปกรณ์พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ โทรสาร โมเด็ม รวมถึงระบบโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)อาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น CAD/CAMระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐานเน้นที่การประมวล ผลรายการประจำวันมักจะทำงานอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเท่านั้น ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager)ช่วยในการจัดเตรียมรายงาน จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการพิจารณาเกิดจากการเตรียมข้อมูลในระบบ TPS ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปของข้อสรุป หรือ รายละเอียดก็ได้ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager)

ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ (Management Reporting System :MRS)เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการ เฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน (Made by order)ช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือก หลาย ๆ ทางมีการใช้ตัวแบบ (Model) ในการวางแผนและการทำนาย


ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะแยกมาจากระบบ DSSเพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่สำคัญ ต่อการบริหารระดับสูงสุด จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรออกแบบให้แสดง สารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ขณะเดียวกันสามารถดูลึกเข้าไปในรายละเอียดที่ต้องการได้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ


เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของบุคคล
 -ระบบสารสนเทศสํานักงาน เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเครื่องใช้สำนักงานนำเสนองาน
 -ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการ เพื่อบันทึกข้อมูลประจำวัน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของกลุ่ม
     เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักการคือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้ หรือระยะไกล ทำให้มีการใช้ทรัพยากร ในระบบเครือข่ายร่วมกันได้ สามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้ เช่น ระบบการจองทัวร์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขององค์กร
     เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของแผนกต่างๆในองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อส่งผ่านข้อมูลจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายแผนกเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยมีหลักการ คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแผนกต่างๆ มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน เช่น แผนการตลาด แผนกผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักผมกันเถอะ


ว่าไงกันบ้างทุกๆคน...
เราชื่อ รัตนชัย ชาดา น่ะครับ^^
ชื่อเล่นเราชื่อ เอ็มจ้า
เกิดเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2539
ตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อ้่ารู้จักกันไหม^^
ชอบมากๆๆเรยอ่ะ ชอบดูหนังจีน 
สิ่งที่เราไม่ชอบเรยอ่ะคือ พวกแมลง (รู้แล้วอย่าแกล้งกันน่า- -")
ติดต่อเรยได้ที่ facbook : Rattanachai Chada